Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

February 14 2017

2397 fb2d 420
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakalika kalika
3769 48da 420
Reposted fromoblivious oblivious viaclerii clerii
3646 40f0 420
Reposted fromdelain delain viaclerii clerii
6232 d270 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
3882 5f61 420
Reposted fromclerii clerii
3887 4a22
Reposted fromclerii clerii
3898 bf9a 420
Reposted fromclerii clerii
9204 9861 420
Reposted fromrol rol viaSundaySmile SundaySmile

July 10 2015

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viamyshirt myshirt
3718 d0be 420
Reposted from1923 1923 viaabove above
5388 2b97 420

kelseyhayden:

lost lake
hood river // or.

Reposted fromwestwood westwood viaabove above
9342 20cb 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaabove above

July 09 2015

Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
5498 4de0 420
Reposted fromkotowate kotowate viaszydera szydera
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon vianayantara nayantara
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaszyszka016 szyszka016
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl